Mesajımız

Kadın Hareketi Derneği; Türk toplumunda kadının statüsünü ve önemini kuvvetle vurgulamak, ayrımcılığı ve kadına karşı her türlü psikolojik ve fiziksel şiddeti önlemek amacıyla her türlü hukuki, siyasi, kültürel, bilimsel ve sanatsal çalışmayı yapmak, kadınları istismar eden, cinsiyet ayrımcılığına yol açan ya da bu tür davranışları teşvik edici mahiyet arz eden yazılı görüntülü veya sözlü kitle iletişim araçları ile basılı yayınların önlenmesi için kanuni merciler nezdinde girişimlerde bulunmak, öncelikli hedeflerimizdir.

Türkiye Cumhuriyeti’ nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ün ‘’Dünya da gördüğünüz her şey kadının eseridir.’’ Sözünün ışığında onun verdiği hakları ve imkanları  korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla yaptığımız tüm faaliyetler; Türk Kadınının sosyal, ekonomik ve siyasal yaşamdaki rolünün güçlendirilmesi içindir…

Türk toplumunda kadın konusunda duyarlılık yaratmak ve bilinci artırmak, kadının ülke genelinde sosyal hayattaki ve özellikle ülke ekonomisindeki konumunu güçlendirmeye yönelik faaliyetlerde bulunan Derneğimiz gereklilik olarak gördüğü tüm çalışmalarını Türk toplumunun yüksek kültür ve miras değerlerinden örnek alarak gerçekleştirmektedir.

Saygılarımla…

Mine BAYRAM
Kadın Hareketi Derneği Başkanı

Mine BAYRAM
Kadın Hareketi Derneği Başkanı